Susunan Mantra Api Suci Homa

Posted by

oleh : Acharya Rishi Sadhu Giriramananda


Ucapkan Omkara sebanyak 21 x  (Om Om Om …… …) 

Tujuannya membersihkan (Panca karmendriya, PancaJnanendriya, Panca Prana, Panca Maya Khosa dan yang ke-21 adalah Atma) 


Omkara bindu samyuktam 

Nityam dyayanto yoginah 

Kamadam moskhadam chaiva 

Om kara ya namo namah 

Om kara ya namo namah 


Sa Nkalpah - Tujuan Ritual 

Yajamana  : Om avasoh sadane sida - mempersilahkan kepada Purohito untuk memimpin upacara 

Purohita : Om Sidami - saya siap 

Yajamana : Aham adyokta karmakaraaoya bavarnta vrne - hari ini saya melaksanakan Agnihotra dalam rangka ...

Purohito : vrto’smi - saya siap melaksanakan 


Mantra Penyucian Indria - Indria : 

Om vak vak 

Om pranah pranah 

Om caksus caksus 

Om strotram strotram 

Om nabhih 

Om hrdayah 

Om kanthah 

Om sirah 

Om bahubhah yaso balam 

Om karatala karapsthe 

Marjana Mantrah - Penyucian Anggota Badan : 

Om bhuh punantu sirasi punantu

Om bhuah punantu netrayah 

Om svah punantu kanthe

Om mahah punantu hrdaye

Om janah punantu nabhyam

Om tapah punantu padayoh

Om satyam punantu punassirasi

Om Kham Brahmo punantu sarvatra 


Achamanam - minum air dari telapak tangan : 

Om apavitrah pavitro vaa 

Sarvaavastham gatopi va 

Yah smaretpundarikaksham 

Sa bahyabhyantaraH sucih 

Om keshavaaya svaha 

Om Narayanaa ya svaaha 

Om Maadhavaaya svahaa 

Om govinda ya namah 

Om Vishnave namah 

Om amrtopastaranam  asi svaha 

Om amrtopidhanam asi svaha 

Om satyam yasah srir maye srih srayatam svaha 


Ngarga Tirta 

Om Sri Ganeshya namah  , sarasvatyau namah, om sri gurunhyo namah Harih Om 

 

Om kalasasya mukhae visnuh 

Kanthae rudrah sama asrithah

Mulae tatra sthitho brahma madhyae 

Mantra ganah samasritah 


Om koksotu sagarat sarvae saptadvipa 

Vasundhara rgvedhotha yajurvedah samavedo atharvanah angais ca sahitah

sarvae kalasambu samasritah 


Om gangae ca yamunae ca iva 

Godavari sarasvati narmadae sindhu kaveri

Jalesmin sannidhim kuru 


Om Imam mae gangae yamuna sarasvati

Sutudri sthomum sacata purusnya

Asiknya marudvidhae vitastha yarjikiyae 

Srinuhya susomaya 


Om sitasitae saritae yatra sangatae 

Tatra plutaso divamutpatanti evaitanva 

Visrajantidhirasthe janaso amrtvam bhajantae 


Om kalasha devatabhyo namah 

Gandha puspaksatan samarpayami 


Pemberian Benang Suci : 

Om Yaj no pavitram paramam pavitram

Prajapater yat sahajam purastat 

Ayusyam agryam prati munca shubbram

Yaj nopavitam balamastu tejaH 


Pranayamah 

Om pranavasya parabrahma rshiih 

Paramaatma devataa

Daivi gaaytri chandana 

Praanayaame viniyogah 

Om Bhuuh Om Bhuwah Om Swah 

Om Mahah Om Janah Om Tapah Om Satyam  

Om Tat savitur varenyam 

Bhargo devasya dhimahi 

Dhiyo yo nah prachodayat 

Om aapojyoti rasomrtam brahma 

Bhurbhuah svarom 

Pancaamrta Puujaa : 

Om Kshira govinda ya namah

Om Dhahini Vaamanaaya namah

Om Ghrte Vishnave namah

Om Madhune Madhushudana ya namah

Om Sharkaraayaam Achutaya namah


Mandapa Puujaa : 

Om suvarna mandapaa ya namah

Yogamandapaya namah

Bhoga mandapaa ya namah

Ratnamandapaaya namah

Vajramandpaaya namah

Hemaprakaaraya namah

Ratnasopaanaaya namah

Suvarnavedikaaya namah 


Shiva Panchaaksharii Nyaasah 

Om om hrdayaa namah 

Om nam shirase svaahaa

Om nam shikaayat vaushat

Om shim kavachaaya hum 

Om vam netrayrayaaya vaushat 

Om yam astraaya phat 

 Atishvarastuti praarthana upaasanaam: 

Om vishvani deva savitar 

Duritaani paraasuva

Yad bhadram tannasuva 


Agni Aahuti 

Agnimiile purohitam yajnyasya 

Devamrtvijam hotaaram 

Ratnadhaatamaggsvaha 


Agnih puurvebhirshribhiiDyo 

Nuutairuta sa devaa m eha 

Vakshanti svaaha 


Agninaa rayimashnavatposha meva 

Dive dive yashasam 

Viiravattamaggsvaahaa


Agne yam jaynyamadhvaram

Vishvatah paribhurasi sa 

Iideveshu gacchati svaahaa


Agnirhotaa kavikratuH 

Satyaahcitrashravastamah devo 

Devebhifaa gamat svaaha 


Yada Nga daashushe tyamagne 

Bhadram ka rishyasi 

Tavettatsatyama ngirassvaahaa 

 

Upa tvaagne divedive 

Doshaa vastardhiyaa vayam

Namo bharanta emasi svaaha 


RaajantamadhvaraaNaam 

Gopaamrtasya diidivim

Vardha maanaM sve dame svaaha


Sanah piteva suunave gne 

Suupaayano bhava 

Sacasvaa nah svastaye svaha 


 Om Vaiswanaro ya vidmahe

Laliyaya dhimahi 

Tannoh Agni Prachodayat 


 Agne naya supathaa rayee asman 

Vishwaani deva vayunnani vidwaan

Yuyodhyasmaj juhuraanam eno

Bhuuyisthaan te name uktiM vidhame Agni Pradiipanam , Penyalaan Api

Om Bhur Bhuwah Swah 


Agni Aadhaana , meletakkan Api

Om bhuur bhuwaH Svardyaurva bhuumnaa

Prthiviiva varimNaa / tasyaaste pRthivi

devayajani pRshthe 

Agnimannaadamannaadhyaayaadadhe// 


Agni samindhana, membesarkan mengipas 

Om udbudhasvaagne prati jaagRihi

TwamiShtaa puurte saM sRjethaamayaM ca

Vishvedevaa yajamaanashca siidata// 


Agni pratiShTha , peletakan Api 

Om Agnaye namah , aavahaayaami 

Sthaapayaami dhyaayaami 


Samidhaadhaana, persembahan 3 kayu dan ghee 

Om ayanta idhma aatmaa

Jaatavedastenedhasva vardasha ceddha

Vardhaya caasmaan prajayaa 

Pashubhirbrahmavarcasena annaadhyena

Samedhaya svahaa, Idam agnaye 

Jaatavedase idaM na mama// 


Om samidhaagniM duvasyata 

Ghrtairbodhayataatithim aasmin havyaa

Juhotana svaahaa / idam agnaye idam na mama// ( tanpa persembahan) 


Om susaamidhaya shociShe ghRaM 

TiivRMjuhotana / agnaye jaataavedase svaaha/ Idam agnaye jaatavedase Idam na Mama/ (persembahan kayu kedua) 


Om taM tvaa samidhbhiraMgrio ghRtena

Vardhaayaamasi bRhacchocaa yaviShThaya

Svahaa/ IdaM agnaye aMgirase IdaM na Mama// ( persembahan kayu ketiga) 


Panca GhRta Aahuti , 5 x persembahan ghee 

Om ayanta idhma aatmaa

Jaatavedastenedhasva vardasha ceddha

Vardhaya caasmaan prajayaa 

Pashubhirbrahmavarcasena annaadhyena

Samedhaya svahaa, Idam agnaye 

Jaatavedase idaM na mama// 


Jalaa Sin canam , pemercikan air 

Om aditenumanyasva

Om anumate numanyasva

Om sarasvate numayasva// 


Om deva savitaH prasuva yaj naM prasuva

Yaj napatiM bhagaaya / divyo gandharvaH

KetapuuH ketaM naH punaatu 

VaacaspatirvaacaM naH svadatu// 


Agni Aahuti, Persembahan Ghee 

Om agnaye svaahaa 

Idam agnaye idaM na Mama ( bag utara) 

Om Somaaya svaahaa 

IdaM somaaya IdaM na Mama //( bag Selatan) 

Om prajaapataye svahaa 

IdaM prajaapataye idaM na Mama ( tengah) 

Om Indraaya svaahaa 

IdaM indraaya idaM na Mama (tengah) 

Om bhuuragnaye svaahaa

IdaM agnaye idaM na mama/ 

Om bhuvarvaayave svaahaa 

IdaM vaayave idaM na Mama/

Om svaraadityaaya svaahaa

Idam adityaaya idam na mama

Om bhurbhuvaH 

SvaragnivaayvadityebhyaH svaahaa 

Idam agnivaayvaadityebhaH idam na Mama   


Om vishvaani deva savitur 

Duritaani paraasuva 

Yad bhadraM tannaasuva

Agne naya supathaa raye asmaan 

Vishwaani deva vayunaani vidwaan 

Yugodhyasmaj juhuraaNam eno 

BhuuyiShaan te nama uktiM vidhema// 

 

Pagi Hari 

Om suuryo jyotir jyotis suurya svaahaa

Omsuurya varco jyotir varcas svaahaa

Om jyotis suurya suryo jyotis svahaa // 

Om sajuur devena savitraa sajuruuShaa 

Sendra vatya juShaaNah suuryo vetu svaahaa// 

 

Untuk Sore Hari 

Om agnir jyotir jyotir agnis svaahaa 

Om agnir varco jyotir varcas svaahaa 

Om agnir jyotir jyotir agnis svaahaa  

Om sajur devena savitra sajuraa tryendra

Vatyaa / juShaaNo agnir vetu svaahaa// 


Mantra Ganesha (Mantra Prarthana) Dalam Pakem Veda mantra ini diucapkan setelah omkara 21X 

Om Sri Gurubyo namah Hari hara om 

Om Ganaanam Twaa Ganapatigum 

Havaamahe Kavim Kavinaam Upamashravastamam

Jyestharaajam Brahmaanam Brahmanashpata Aa nah 

Shrunanvannuutibhissda Saadanam

Prani Devi Saraswathi Vajebirvajinivati 

Dhinamavitrayavatu 

Ganeshayanamaha 

Saraswatyai namah

Sri Gurubyo Namaha Hari om 


Om Vakratunda mahaa kaaya 

Sooya koti samaprabha 

Nirvighnam kurumey deva 

Sarva kaaryeshu sarvadha 


Om Suklabharamdharam visnum 

Sasi varnam caturphujam 

Prasana vadhanam dhayet 

Sarva vignusprasanthaye 


Om gajaananam bhoota ganaadi sevitham 

Kapitha jambhoophala saara bhakshitam 

Umaa sutam shoka vinasha kaaranam 

Namaami vighneshvara paada pankajam  


Om eka dantha  ya vidmahe 

Vakratunda ya dhimahi 

Taanoh dhantih prachodayat 


Om Tak purusha ya vidmahe 

Vakratunda ya dhimahi 

Taanoh dhantih prachodayat 

Om vinayaka ya, eka dantaya , vakratunda ya, vhigneswara ya, brahmacharine ya om shreem hreem kleem glaum gam ganapathaye ya namah 


Mantra Penyucian 

Om Badhram Karhebhih Shrunhuyama Dhevaha 

Bhadram Pasyemakhsha Bhiryayathraha 

Sthirai Rangai Sthushtu vaagam sasthanuubhihi

Vyashema Dheva Hitham Yadhaayuhu

Svasthi na Indhro Vridhdhha Shravaaha 

Svasthi Nasthaarkshyo Arishtanemihi

Svasthi No Brahaspathir Dhadhhaathu


Mantra Perlindungan 

Om tachchhain yoraavR I niimahe

gaatuM YaGYaaya

Gaatum YaGYa patate 

Daivii swastirastu nah

Svastir Svastirastu naH

Svastir maanushhebhyaH

UurdhvaM jigaatu bheshhajam

Shan np astu dvipade

Shan chatushhpade 


Om saha naavavatu

Saha nau bhunaktu

Saha viiryaM kara vaavahai

Tejasvi naav adhiitam astu 

Maa vidvi shhaavahai 

Mantra Penyucian dgn Air 

Om Avavitraha Pavitro Va Sarva Vastam Gatopi Vaa

Yah Smaret Phudarikaksyam 

Sah Bhahya  Bhayantharaha Suchihi


Puja Pada Altar 

Svarna Mantapaaya Namah

Yoga Mantapayaa Namah 

Bhoga Mantapayaa Namah

Ratna Mantapayaa Namah

Vajra Mantapayaa Namah

Hemaprakarayaa Namah

Ratnasopanayaa Namah 

Suvarna Vedikaayai Namah 


Mantra Gayatri 

Om bhur om bhuvah om svah om mahah om janah om tapah om satyam 

Om tat savitur varenyam 

Bhargo devasa dhimahi 

Dhiyo yonah prachodayat 

Om apojyotir raso amritam brahma 

Om bhur bhuvah shwar om 

Om jatavedase sunaawama   soma maratiyato nidahaati vedah sa nah parsadati durgaani visva naveva sindhum duritaa’tyagnih 


Mantra Devi Durga, Pertiwi, Anapurna, Saraswati , Gangga

Katyayanayai Vidhame 

Khanyakumari ya Dhimahi 

Tannoh Durga Prachyodayat

Om Sarvamanggala Manggalhe 

Shive Sarvata Shadike

Sharaggha Trayambhaka Gaori 

Narayani Namostute

Om Samudra Vasane Devi 

ParwataStna Mandhite 

Visnu Pathi Namastubhyem 

Pada Sparsa Samasvame 

Om Namo samastha Bhudanam 

Duru duru pertiwi swaha 

Om pertiwi sarire dewi

Catur devi maha dewi 

Catur ashrama bhatari

Shivabumi mahasidhi

Ring purwening windusari

Shivapadmi putrayoni

Uma durge gangga gaori

Brahma bhatari waisnawi 

Mahesvari sang kumara 

Gayatri bhairavi gaori 

Arsa sidhi mahasvari 

Indrani camundi devi

ommmmmmmm

Om Anapurna Shadapurna 

Shangkara Pranavalabhe 

Jyana Vairagya Shidartam  

Bhikshandevi Cha Parvati 

Om Gangga cha Yamuna Shaiva Ghodavari Saraswhati 

Narmadha Shidu Kaveri Jalesmin Shadinin Kuru

Om Namasthe Saradha Dewi 

Khashmerera Pura Vaasini

Thvaamaham Praarthayen Nithyam 

Vidya Danamcha Dehima 

Namaste shaaradaa devi kaashmir pura vaasini

Twaamaham praarthaye nityam vidhyaa daanaam cha dehi me 


Mantra Shiva 

Om Mruthyumjaya Rudraya Neelakantaya Shambhawe

Amrutheshaaya Sharvaya <ahadevaya Te namah

Om Thiryambakam Yajamahe 

Sugandhim Pusthivardhanam

Orvaarukamiva Bhandhanat 

Mrythor Muksheya Maamrithath

Tat purusha ya vidmahe 

Mahadeva ya dhimahi 

Tannoh rudrah prachodayat 

Om purushavidma sahasravidmaye 

Mahadeva ya dhimahi 

Tannoh rudrah prachodayat 

Om pancavakra ya vidmahe 

Mahadewa ya dhimahi 

Tannoh sadhashiva pracodhayat 

Om mahadeva ya vidmahe 

Om mahadeva ya vidmahe 

Rudra Murtha ya dhimahi 

Tannoh shivah prachodayat 

Om mrithyomjaya rudraya 

nilakantaya shambave

amrutheshaya mahadeva ya te namah 

Om sai rama ya vidmahe 

Atma Rama  ya dhimahi 

Tannoh baba prachodayat  

Om sai ishvara ya vidmahe 

Satya deva ya dhimahi 

Tanah sarvah pracodayat 

Namaste astu bhagavan vishveshvaraaya mahaadevaaya 

Tryambakaaya Tripura antakaaya trikaalaagni kaalaaya kaala agni

Rudraaya niila kaNThaaya mRtyuJN jayaaya sarveshvaraaya sadda 

Shivaaya shriiman mahadevaaya namaH


Mantra Guru

Om Guru Bharma Guru Vhisnu

Guru Devo Mahesvhara 

Guru Saksat Parambhrahma 

Tatmei srigurave namah


Abhiseka Linggam  dengan Shivomatra 

Om Nidhana pataye namah 

Nidhana Pantaantikaya Namah

Uurdvaaya Namah

Uurdvaya Lingga ya namah

Hiranyaya namah

Hiranya Lingga Yan amah

Suvarna Ya Namah 

Suvarna Lingga Ya Namah

Divya Ya Namah

Divya Lingga Ya Namah

Bhava Ya Namah

Bhava Lingga Ya Namah

Sharva Ya Namah

Sharva Lingga ya Namah 

Shiva ya namah 

Shiva Linggam ya Namah 

Jvala ya Namah 

Jvala Lingga ya namah

Atma Ya Namah

Atma Lingga ya Namah

Paramaya namah ‘

Parama Lingga ya namah 

Etath Somasya Suryasya Sarvalingga Stapayati Panimantram Pavitram

Sadhyojataam Prapadhyami SAdhyo Jathaya Vai Namo Namah

Bhave Bhave Nathi Bhave Bhasvava maam,Bhavobhavaaya namah

Vamadhevayo namo Jyesthayanamo Shrestthaya Namo Rudraya Namah Kaalayanamah

Kalavikaranaaya namo  Bhalaavikarana ya namo Bhala ya namo Bhalaparamathanaya namas Sarvabhuta damanaya namo  Manomaya namah

Aghorebyo atha ghorebhyo Ghora Ghora Tharebhyaha Sarvebhya Sarva Sarvebhyo 

Namaethe Astu Rudra Rupebhyah 

Tat Purusha ya Vidhame Mahadevaya dhimahi Tannoh Rudrah Prachodhayat

Ishana Sarva vidhyanam Isharvaras Sarva Bhutaanam 

Bharma Adipathir Brahmano Brahma Shivo Me Astu Shada Shivo om 

Namo hiranyabahave hiranyavarnaya hiranyarupaya hiranyapataye’mbikapataya umaapataye pasupataye namo namah

Rtagm satyam param brahma purusam krsnapingalam uudhvaretam viruupaaksam visvavaruupaya vai namo namah 

Sarvo vai rudra stasmai rudraaya namo astu puruso vai rudra ssnmaho namo namaah 

Visvam bhuutam bhunanam citram bahudha jaatam jayamaanam ca yat sarvo hyesa rudra stasmai rudraaya namo astu

Kadrudaya pracetase midustamaaya tavyase  vocema satamagm hrde sarvo hyesa rudra stasmai rudraata namo astu 

Vishwanaathaashtakam 

Ganggaararanga ramaneeya jataa kalaapam 

Gauree nirantara vibhooshita vaamabhaagam 

Naaraayana priyamananga madaapahaaram 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Vaachaama gocharam aneka gunaswaroopam 

Vegeesha Vishnu surasevita paadapeetham 

Vaamena vigraha varena kalatra vantam 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Bhootaadhipam bhujaga bhooshana bhooshitaangam 

Vyaaghrajinaambharadharam jatilam trinetram 

Paashaankushaabhaya varaprada shoolapaanim   

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Sheetaamsushobhita kireeta varaaja maanam 

Phaalekshanaanala vishoshita panchabaanam 

Naagaadhipaa rachita bhaasura karnapooram 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Panchaananam durita matta matangajaanaam 

Naagaantakam danuja pungava pannagaanaam 

Daavaanalam marana shoka jaraataveenaam 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Tejomayam saguna nirgunam adviteeyam 

Ananda kandam aparaajitam aprameyam 

Nagaatmakam sakala niskalam aatmaroopam 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Raagaadi dosha rahitam svajanaanu raagam

Vairaagya shaantinilayam girijaa sahaayam 

Maadhurya dhairya subhagam garalaabhiraamam 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Aasham vihaaya  parithrutya parasya nidaam 

Paaperatim cha sunirvaarya manah samaadhau 

Aadhaaya hrutkamala madhyagatam paresham 

Vaaraaanase purapatim bhaja vishvanaatham 

Vaaraanaseepurapateh stavanam shivasya 

Vyaakhyaatam ashtakamidam pathate manushya 

Vidyaam shriyam soukhyam ananda keertim 

Sampraapya dehavilaye labhate cha moksham 

Vishvanaathaashtakam idam punyam 

Yah pathet shiva sannidhau 

Shiva lokam avaapnoti shivena saha modate 

Lingaasthakam 

Brahmamuraari suraarchita lingam 

Nirmala bhaashita shobita lingam 

Janmaja dukhah vinaashaka lingam 

Tat pranamaami sadaashiva lingam 

Devamunih pravaraarchita lingam 

Kaamadahana karunaakara lingam 

Raavana darpa vinaashaka lingam 

Tat pranamaami sadaashiva lingam 

Sarva sugandha sulepita lingam 

Buddhi vivardhana kaarana lingam 

Siddha suraasura vandita lingam 

Tat pranamaami sadaashiva lingam 

Kanaka mahaamani bhooshitam lingam

Phanipati veshtita shobhita lingam

Dakshasuyagna vinaashaka lingam

Tat pranamaami sadashiva lingam 

Kumkuma chandana lepita lingam 

Pangkaja haara sushobhita lingam 

Sanchita papa vinaashaka lingam 

Tat pranaami sadashiva lingam 

Deva ganaarchita sevita lingam

Bhaavair bhaktibhireva cha lingam 

Dinakara koti prabhaakara lingam 

Tat pranaami sadashiva lingam 

Ashtadalo pariveschita lingam 

Sarva samudbhava karana lingam 

Astha daridra vinaashaka lingam 

Tat pranaami sadashiva lingam 

Suraguru suravara phoojita lingam 

Suravana puspha sadaarchita lingam 

Paramapadam paramaatmaka linggam  

Tat pranaami sadashiva lingam 

Lingasthakam idam punyam yah pathet shiva sannidhau 

Shivalokam avaapnoti shivena saha modate 


Mantra Agni 

Om Agnaye Svaha Agnaye Idam Namama 

Prajaphatayai Svaha Prajaphatya idam na mamah  (Sore hari-malam) 

Om Suryaya svaha Surya ya Idam Namama h

Prajaphatayai  Svaha Praphatayai idam namaha (pagi hari –siang) 

Om Agne Naya Supatha Raya Asman 

Visvani Devo Vayunani Vidhwam 

Juyoyashmad Juharanam Eno 

BhusyistahanNamo Uktim Vhidhema

Om Vaivanaroya Vhidmahe 

Lalilaya Dhimahi 

Tannoh Agni Prachodayat 

Om Pranaya Svaha Apanaya Svaha Vyanaya Svaha Samanaya Svaha Udayana svaha Brahmanaya Svaha 


Mantra Mantra Pasepan Sembari Mengucapkan Svaha saat Mempersembahkan Samagri  

Gayatri Mantram 

Om Bhur Bhuvah Swah 

Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasho Dhimani 
Dhiyo Yonah Prachodayat  (bisa 108x3, 108x 5, 108x11)   


Mantra Ganesha 

Om eka Dhantaya Vidmahe 

Vakratunda ya Dhimahi 

Tannoh Dhanti Praschodayat  (108x1) 

Om Gam Ganapathaya namah  (108x1)

Om Shreem Hreem Klim Glaum Gam Gam Ganapathaya Namah (108x1) 


Mantra Durga , Mahakala, Kali 

Om Kathayani Ya Dhimahi 

Kanyakumari Ya Dhimahi 

Tannoh Durga Praschodayat 

Om Hreem DumDurgaya Namah (108x1) 

Om kala kala ya vidmahe 

Kalatethaya dhimahi 

Tannoh kala bhairavah prachodayat 

Om kalakyaiya vidmahe 

Smansavasiyae dhimahi 

Tannah agorah prachodayat 


Mantra Laksmi 

Om Mahalaksmiyai cha Vidmahi 

Vishnupatnyai cha Dhimahi 

Tannoh Laksmi Prascodayat (108x1) 


Mantra Shiva

Om Mahadevaya Vidmahi

Rudra Murtaya Dhinami 

Tannah Shiva Praschodayat (108x1) 


Mantra Ihswara

Om Saisvaraya Vidhmahe 

Satya Deva Dhimani 

Tannah Sarvah Praschodayat (108x1) 

Om Namo Narayana (108x1) 

Om Namah Shivaya (108x1) 

Om sairama yavidmahe 

Atma rama ya dhimahi 

Tannoh Sai Baba prascodhayat

Om Sri Mahalaksmi Narayana  ya namah 108x

Om hreem dum durga ya shiva sadha shiva pramashiva ya namah 108x


Mantra Persembahan

Om Brhamarpanam Brahmahavir 

Brahmanau Brahma anahutam 

Brahmevatena Gantavhyam 

Brahma Karma Samadhina (3x) 

Aham Vaivanaro Bhutwa 

Praninam Deham Asritaham 

Pranapana Samayuktaha 

Praninam Deham Asrhitaham (1x) 


Mantra Melengkapi Kekurangan Pada Prosesi Api Suci Homa 

Om Tad Brahma Tad Vayu Tad Atma Tat Satyam Tat Sarwan Tat Purushornam antasarati  bhutesu guhayam vismamurtisu twam yadnya twam waksyatkara twam Wisnu Twam Brahma Twan Indro Twam Prajapitihi Twan sat sad nityam 


Mantra Penyempurna 

Om Purnam Madam Purnam Idam 

Purnam Purnam Mudyashyate 

Purnashya Purnamadhaya

 Purna Meva Vhasisyathe 

Ksama Prarthana 


(Tujuannya, mohon Maaf atas kesalahan metrum, guru lagu mantra dan lain lain)

Yadaksharapradabhastam Mantrahinam Tu Yad Bhavet/Tatsarvam Ksayatham Devan Narayana Namostute 

Visargabhindumathani Padaphada ksarani ca Nyunani Ksitikstani Ksamasva Saisvara//

Aparaha Sahasrani Kriyanthe Harnisyam Maya Dasho Yamiti Mam Matva Ksamasva Saisvara//

Anyata Sharanam Nasti Tvameva Saranam Mama 

Tasmat Karuna Bhavena Raksa Raksa Saisvara//

Meditasi sekitar 10-15 menit Setelah itu : 

Asatho ma sad gamaya 

Tamasho ma jyotir gamaya 

Mrityor ma amritam gamaya 

Samastha loka sukino bhawanthu 3x 


Arathi/Penutup 

Om Jay Jaghadhiisya Hare 

Swami Satya Sai Hare

Bhaktajana Samrakshaka 

Parthi Mahesvhara 

Om Jay Jaghatdhisya Hare

Shashevadhana Shreekara 

Sarva Pranaphathe 

Swami Sarva Pranaphataye 

Ashirtha Kalphalatheka  2x

Apadhavandhava 

Om Jay Jaghtdisya Hare

Matha Phita guru Dhaiva 

Mariyanthayu Neevey

Swami Mariyanthayu Neevey

Nadhabrahma Jagatnhata 2x

Nagendrasyayana 

Om Jay Jaghatdhisya Hare 

Omkaara Rupa Ojaswi 

Om Sai Mahadeva 

Satya Sai Mahadeva 

Manggala Arathi Anduko 

Manggala Arathi Anduko 

Mandaragiri Dhari 

Om Jay Jahattdidasya Hare 

Narayana Narayana Om Satya 

Narayana Narayana Narayana Om 

Narayana Narayana om Satya 

Narayana Narayana Om 

Satya Narayana Narayana om 

Om Jay Sad Guru Deva 


Arathi Shiva 

Om jay shiva omkara jaya shiva om kara

Brahmaa visnu sadaassiva , ardhaangii dhaaraa

Om jay shiva omkara

Ekaanana caturaanana pancaana raaje

Hamsaanana garudaasana brsavaahana saaje

Om jay shiva omkara

Do bhuja caara caturbhuja dasa bhuja te sohe

Tiinon ruupa nirakhataa tribhuvana jana mohe

Om jay shiva omakara

Aksamaala vanamaala mundamaalaa dhaari

Candana mrgamada sohe bhole subhakaari 

Om Jay shiva omkara

Swetaambara piitaambara baghambara ange

Sankaadika brahmaadika bhutaadika sange

Om jay shiva omkara

Kara ke Madhya kamandala cakra trisuula dhartaa

Jagakartaa jagabhartaa jagapaalanakartaa

Om jay shiva omkara

Brahmaa visnu sadasiva jaanata avivekaa

Pranavaaksara ke madhye ye tiinon ekaa

Om jay shiva omkara

Triguna sivaaji kii aaratii jo koii nara gaave 

Kahata siivananda swami manavaanchita phala pave 


Sarve sukhino bhawanthu 
Sarve shantu niramaya 

Sarve bhadra nipashantu 

Ma kascit dukha bag bhawet 


Meditasi 

Ashato Mantra 

Ashato ma sad gamaya 

Thamaso ma jyotir gamaya 

Mrityor ma amhritam gamaya  3x

Samastha loka sukhino bhawantu 3x


Mantra Shanti 

Om Dayuh Shanti Antariksam Shanti Pertiwi Shanti Apaha Shanti Osadhayah Shanti Vanapastaya Shanti Visvedheva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Eva Shanti Sama Shanti Edii Om Shanti Shanti Shanti.  


Mantra Pengundang   Tuhan, Dewa, Orang Suci  

Na karma Naa na prajayaa dhane na tyaag e naike amRutatva-m aa nashuH

PareNa naakaM nihitaM guh aa yaaM

Vibhraahadetadyatayo vishanti

vedaantaviJnyaana suni shcitaartha ssaMnyaasa 

yogadddyatayashshuddhasattva aH  te brahmaloketu para a yashhuddhasattvaaH 

te brahmaloketu para a ntakkale 

paraamRtaatparimucyanti sarvee //

dahraM vipaapaM parame shmabhuutaM

yatpuNDarikaM purama  dhyasaggstham

tatraapi dahraM gagamaM vishokastasmin 

yadantasta dup aa sitavyam//

yo vedaadau svaraH prokto vedaante capratiShThtaH//

tasya prakRitilinasya yaH parassa maheshvaraH  
Blog, Updated at: Oktober 05, 2020

Postingan Populer

Buku VPA

Harga Rp 100.000 Harga Rp 50.000

Pemesanan silahkan KLIK DISINI
Bank BNI No 0864571776 an VPA Cabang Lombok

Cari Blog Ini


vedaposhana.ashram@gmail.com


  


TRI SANDHYA
https://www.ichintb.or.id/p/blog-page_56.html

Pusat Belajar Sansekerta

Bahasa Sansekerta adalah Bahasa Weda sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Sebagai Umat Hindu sudah saatnya mengetahui dan memahami isi Kitab Suci Weda dengan belajar Bahasa Sansekerta
Ayo Belajar Bahasa Sansekerta